Valspecial

25 augusti, 2022 Läs mera
Valspecial

Fotograf: Fialotta Bratt

Magasinet Innehåll är stolta över att få ställa fyra frågor från oss till kommunens aktiva
partier. De ställda frågorna finner ni nedan och de partier som inkommit med svar, de svaren finner ni i sin oredigerade helhet nedan.

Äldreomsorg:
De anställda inom äldreomsorgen i Högsby jobbar under stark press och tid att sätta sig med de boende för samtal finns knappt inte. Hur ser ditt parti på den ensamhet som uppstått bland de boende inom kommunen och vilka lösningar ser ni på detta i framtiden? 
 
Skola:
År 2021 föddes totalt 44 barn i Högsby kommun. Underlaget för att varje ort ska ha sin egna skola finns inte. Hur ser ditt parti på det låga födelsetalet och hur tänker ni kring morgondagens skola i Högsby kommun?
 
Näringsliv:
Högsby kommun tappar i rankningen rörande företagandet. Vilka är näringslivets största utmaningar i Högsby kommun enligt er och hur ska dessa lösas?
 
Föreningsliv:
Handboll, innebandy och basket är några av de idrotter som funnits inom kommunen historiskt, idag endast ett minne blott och den enda aktiva idrotten att välja på är nästan bara fotboll. Också den minskar i snabb takt. Hur ser ert parti på att barn och ungdomar blir mer och mer stillasittandes vid en skärm och hur ska ni stärka det lokala föreningslivet för att barn och ungdomar ska få mer att välja på och kunna aktivera sig?

Äldreomsorg:
Socialdemokraterna vill avveckla de delade turerna, se till att man har tillräckligt med arbetskamrater och en välutbildad personal. Med det kommer vi tillrätta med många av de problem som beskrivs.

Skola:
Det vi i Högsby kommun behöver lägga energi och fokus på är att utforma en skolorganisation med absolut bästa kvalité som inriktning, det ska leda till att våra barn och ungdomar kan känna sig väl förberedda på de utmaningarna som kommer efter grundskolan. Det ska vara en organisation som erbjuder en likvärdig utbildning för alla vare sig man bor i Berga, Fågelfors, Fagerhult, Ruda eller Högsby, samt att vi ska kunna mäta oss med skolor från resten av landet.

Näringsliv:
Kommunen måste ha en aktiv dialog med näringslivet, och de som driver företag eller vill etablera sig i Högsby kommun ska mötas av en god service och ett gott bemötande.

Föreningsliv:
Högsby kommun har ett bra föreningsliv med många olika inriktningar. Kommunen behöver öka föreningsbidraget men också att kommunen kan hjälpa till med marknadsföring av aktiviteter i kommunens mediakanaler. Föreningslivet har en viktig roll i samhällsutvecklingen.

För Socialdemokraterna Högsby
Jonas Erlandsson

——————————————–

Äldreomsorg:
Våra medarbetare gör ett otroligt bra arbete. Under pandeminedstängningen drabbades våra äldre särskilt hårt, med få besök och minskat umgänge.
Här måste vi lyfta fram ett samarbete med föreningslivet och civilsamhället, tex Röda Korset, för att skapa aktiviteter och sysselsättning för att minska ensamheten för våra äldre.

Skola:
Vi vill erbjuda en skola med hög kvalitet som ger varje elev förutsättningar att lyckas och vi vill öka antalet vuxna i skolan. Skolan är ett viktigt nav för alla samhällen. Födelsetalen är ett stort bekymmer, och här vill vi fortsätta att lyfta fram vår kommuns stora fördelar med bra boende, närhet till natur mm för att locka unga familjer till kommunen.

Näringsliv:
Vi har satsat resurser på kommunens näringslivsenhet som börjar ta form, men här ska det till mer för att få till nyetableringar, något vi alla måste arbeta med. När det gäller handläggning och bemötande i näringslivsfrågor jobbar vi med att skapa goda förutsättningar och goda relationer.

Föreningsliv:
Fortsatt stöd och ökat stöd till föreningslivet är viktigt. Vi har många livskraftiga föreningar med bra aktiviteter. Stillasittande är av ondo och här kan våra föreningar göra stor skillnad, idrottsverksamhet och prova-på-aktivitet för att brädda utbudet. Aktivitetsslingor och utegym bör komma på plats i fler av våra samhällen, gärna i samarbete med föreningarna. Våra föreningar gör ett stort och viktigt jobb idag och vår uppgift är att stötta och ge rätt förutsättningar för en aktiv fritid i alla åldrar.
­­
För Centerpartiet Högsby
Per Gröön


Äldreomsorg:
Först och främst måste besparingar inom äldreomsorgen slopas.
Kommunstyrelsen har föreslagit höjning av arvoden och löner till politikerna (alltså sig själva) på ca 500.000 kronor per år. Låt istället dessa pengar användas till terapiverksamheten inom äldreomsorgen. Uppgradera personalens villkor med högre löner, stopp för delade turer, fria arbetskläder inklusive skor, m.m. Öppna också upp samtliga avdelningar på nya Mogården!
Släpp in ideella krafter som Röda Korset, Lions, studieförbunden och församlingarna, där Högsby Församling redan är aktiva.
Det vore klädsamt om skolelever besökte äldreboenden som en fostran om respekt för äldre och att få insyn och kunskap om kultursverige från förr.

Skola:
Sverigedemokraternas grundinställning är ambitionen om en levande landsbygd och likvärdig skolutbildning för alla elever. Vår inställning är att så länge det finns tillräckligt elevunderlag och föräldraengagemang ska kommunen erbjuda  skolundervisning i ytterskolorna. Sverigedemokraternas utslagsröster har vid tidigare nedläggningsvarsel räddat fortsatt verksamhet i kommunens ytterskolor. Vår målsättning är att även framgent verka för skolverksamhet i Högsbys ytterområden.
Vi anser att vid eventuell förändring av skolsituationen skall i samråd och samverkan ske med berörda familjer och vill betona att tryggheten med skolgång nära är viktig för unga elever.
Bra barnomsorg och föräldrastöd gör kanske att det föds fler barn?

Näringsliv:
Företagare i Högsby kommun fick frågan om vad de anser att kommunen behöver prioritera.
Från en enkät av Barometern OT gavs följande svar.
I fallande skala:
Minskad brottslighet och ökad trygghet
Bättre dialog mellan kommunen och företagen
Lägre kommunala avgifter
Förbättrad lokal infrastruktur
Förbättrat mobilnät och bredband
Bättre förståelse för företagande hos kommunens beslutsfattare
Snabbare handläggning
Ökad samverkan mellan skola och näringsliv
Anpassa utbildningen efter företagens kompetensbehov
Fler bostäder
Förbättrad kommunal upphandling
Ökad konkurrensutsättning av kommunal verksamhet
Mer byggbar mark för verksamheter
Källa: Barometern OT
Lösningen på dessa önskemål kräver samlad politisk samverkan.

Föreningsliv:
Börja med skolan. Aktivera barnen med flera utomhusaktiviteter genom skolämnet gymnastik, lek och idrott. Samarbeta med föreningar så att barnen får prova på diverse idrotter.
Finns skolans märkestagningar idrott kvar i skolplanen? Kast med liten boll, kulstötning, höjdhopp, längdhopp, slungboll och olika löpgrenar?
Vidare har föräldrar ett givet ansvar för reducering av s.k. skärmtid.

För Sverigedemokraterna Högsby
Sven Flink


Äldreomsorg:
Tyvärr är ensamhet och passivitet bland äldre ett problem.
Alla medborgare ska kunna åldras med värdighet. Det innebär att service, vård och omsorg ska vara tillgänglig och ges utifrån en helhetssyn på den enskilde med hänsyn till själsliga, andliga och materiella behov. Äldreomsorgen ska präglas av trygghet, värdighet och delaktighet.
Vår utgångspunkt är att varje person bäst känner sina egna behov och att möjligheten till inflytande och valfrihet därför ska vara stort. Vi har nya fina lokaler men det är viktigt att fylla dem med aktiviteter som förgyller vardagen och som också erbjuds till de som bor i eget boende. Skapa olika trivselaktiviteter som är kontinuerliga och ta stöd av föreningar som kan vara delaktiga. Samarbete med skolan kan utvecklas, ex. träffar där elever kan läsa, enklare rörelsepass tex.

Skola:
Målet måste vara att öka inflyttningen så elevantalet ökar och det är först läsåret 25/26 som elevantalet minskar. Kristdemokraterna vill värna om förskola och grundskola på de orter det finns skolor idag förutsatt att det går att upprätthålla kvalitet i undervisningen och säkra en hållbar arbetssituation för pedagoger samt få behöriga pedagoger. Barn och elever ska få den utbildning de har rätt till.
Kristdemokraternas vision är en skola där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter; en skola där varje barn och elev får utvecklas efter sin fulla potential, till vidare studier, ett meningsfullt yrkesliv och delaktighet i samhällsgemenskapen. En skola där varje barn finner trygghet, kamratskap och får utlopp för sin kunskapstörst, där varje barn får känna lycka när bokstävernas betydelse faller på plats, där matematiken blir en spännande lek och där sinnena vidgas och världen öppnas upp allteftersom barnet blir äldre.

Näringsliv:
Vi är redo att skapa möjlighet att kunna ha företag, bo och leva på landsbygden utan att bli ruinerad. Lyssna på företagarna i kommunen och möjliggöra nätverk som kan ge det stöd som efterfrågas.
Viktigt att se helheten i alla beslut som tas, hur de påverkar landsbygden. Tilltron och tilliten till företag och civilsamhälle måste stärkas. Det handlar om infrastrukturen, energifrågan och drivmedelspriserna. Det offentliga behöver köpa närodlad och mer svenska livsmedel. Svensk mat hör hemma på våra tallrikar – inte i våra historieböcker!

Föreningsliv:
Aktiviteter för barn och ungdomar är viktigt och det behöver finnas många olika möjligheter till aktiv fritid i samarbete med föreningarna.
Vi är redo att satsa på idrottscenter en samlingspunkt för alla. Sporthall med fullmått som kan kombineras med ungdomsgård och cafédel. En samlingspunkt för familjerna.
Öka utbudet för fritidsaktiviteter genom att ordna nätverk mellan föreningarna och intressenter tex, hästnäringen som är stor i vår kommun.
Vara med och påverka så aktiviteterna blir tillgängliga för alla.
Framtidstro är viktigt för Högsby kommun. Ett levande samhälle bygger främst på de invånare som bor i samhället tillsammans med företag, föreningar, kyrkor och samfund, deras möjligheter att ordna gemensamma träffar, aktiviteter som stärker gemenskapen i samhället. Det ger ringar på vattnet så fler vill bosätta sig i ett aktiv levande samhälle.
Vi vill fortsätta bygga och renovera så vi får fler attraktiva lägenheter och bostäder i hela kommunen. Vi vill möjliggöra och skapa förutsättning för flytt från villan till lägenhet och då kan nya barnfamiljer köpa villor i kommunen.
På så sätt får vi fler att stanna kvar i kommunen och fler som kan flytta till oss. Kommunens orter behöver växa och vi vill göra kommunen ännu mer attraktiv.

För Kristdemokraterna Högsby
Heléne Danielsson

——————————————–

Äldreomsorg:
Högsby Kommun har idag nya och moderna lokaler för särskilt boende, vars tillkomst Högsby M drivit, mycket talar för att detta gjordes i rätt tid vilket var nödvändigt med tanke på att lokalerna var gamla och slitna. Vi vill också gå vidare med att slopa delade turer, anpassa tjänstgöringsgrad efter önskemål. Ensamhet vill vi motverka med aktiviteter, terapiarbeten, utreda effekten av att separera exempelvis städning från normala arbetsrutiner. Kommunala pensionärsrådet har här en viktig funktion som länk mellan enskild och kommun.

Skola:
Barn utvecklas i samspel med andra och kan p.g.a. låga födelsetal vara utmanande att ha möjlighet att behålla tillfredsställande kvalitet på kommunens alla skolor. Vi behöver i grunden arbeta aktivt med att få fler invånare att flytta till Högsby kommun. Barn och elever har rätt till en god utbildning, det har under flera år varit svårt att få behörig personal till just ytterskolorna. Skolan är viktig för samhället och dess fortlevnad, politiken måste vara realistisk och noga överväga beslut i denna så viktiga fråga.

Näringsliv:
En prioriterad fråga för M, drivmedelspriser, höjda elpriser och skattehöjningar slår hårt mot företagaren, nationellt måste detta motverkas. Inom kommunen ska vi verka för att det finns en näringslivsansvarig, korta handläggningstider, aktuella detaljplaner. Gör det möjligt att bygga sjönära vilket i dag är i praktiken omöjligt. Grunden till en framgångsrik företagarpolitik ligger i att förenkla och minska skatter och avgifter, inte hela tiden öka kostnaderna.

Föreningsliv:
Samhället ser annorlunda ut idag än tidigare, tekniken utvecklas på gott och ont. Att engagera föreningar genom bidrag, speciellt ungdomssatsningar finns med i det nya regelverket. Att visa på en mångfald av olika aktiviteter har visat sig positivt, fotboll, gym, simundervisning sommartid är aktiviteter vi ska värna. Odensviområdet med konstgräs, häst- och hundklubb, gång- och cykelväg samt servicebyggnad med omklädningsmöjligheter anslutet till VA kommer att ge möjligheter att utveckla fritidsområdet.

För Moderaterna Högsby
Anders Svensson

Tags:

Kategori: Nyheter